Tên bài báo:

Nghiên cứu ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo cường độ nén của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Mai Thị Hải Vân
Nguyễn Thùy Anh
Tạp chí:
Tạp chí khoa học GTVT (Tháng 4/2021)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 369 đến trang 383
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Nghiên cứu ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo cường độ nén của bê tông sử dụng cốt liệu tái chếNghiên cứu ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo cường độ nén của bê tông sử dụng cốt liệu tái chếNghiên cứu ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo cường độ nén của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế

Từ khóa:

Nghiên cứu ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo cường độ nén của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học