Tên bài báo:

On Z-fractional differential equations
Tác giả:
Hà Thị Thanh Tâm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International journal of computer mathematics
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

On Z-fractional differential equations
Thông tin tác giả
Hà Thị Thanh Tâm

Hà Thị Thanh Tâm

ThS

Lý lịch khoa học