Tên bài báo:

Development of algorithm to simulate effect of moving loads to pontoon bridge
Tác giả:
Bùi Văn Trầm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 18 đến trang 18
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Development of algorithm to simulate effect of moving loads to pontoon bridge
Thông tin tác giả
Bùi Văn Trầm

Bùi Văn Trầm

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học