Tên bài báo:

An analytical approach to the nonlinear buckling behavior of axially compressed auxetic-core cylindrical shells with carbon nanotube-reinforced coatings
Tác giả:
Lê Ngọc Lý
Tham gia cùng:
Trần Quang Minh
Vũ Thọ Hưng
Đặng Thùy Đông
Tạp chí:
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

An analytical approach to the nonlinear buckling behavior of axially compressed auxetic-core cylindrical shells with carbon nanotube-reinforced coatingsAn analytical approach to the nonlinear buckling behavior of axially compressed auxetic-core cylindrical shells with carbon nanotube-reinforced coatingsAn analytical approach to the nonlinear buckling behavior of axially compressed auxetic-core cylindrical shells with carbon nanotube-reinforced coatings

Từ khóa:

the nonlinear buckling behavior
Thông tin tác giả
Lê Ngọc Lý

Lê Ngọc Lý

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học