Tên bài báo:

A Study on Environmental Costs in Coal Mining Production in Vietnam.
Tác giả:
Nguyễn Thị Diệu Thu
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Research Journal of Finance and Accounting
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 9 đến trang 15
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A Study on Environmental Costs in Coal Mining Production in Vietnam.A Study on Environmental Costs in Coal Mining Production in Vietnam.A Study on Environmental Costs in Coal Mining Production in Vietnam.

Từ khóa:

A Study on Environmental Costs in Coal Mining Production in Vietnam.
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Diệu Thu

Nguyễn Thị Diệu Thu

Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Lý lịch khoa học