Tên bài báo:

Giải pháp ngăn chặn tình trạng gian lận thuế GTGT tại các doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc
Tác giả:
Nguyễn Thị Hạnh
Tham gia cùng:
Hoàng Anh Tuấn
Tạp chí:
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 86 đến trang 90
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Tiến sĩ kinh tế

Lý lịch khoa học