Tên bài báo:

Corporate social responsibility and earning management: Evidence from listed Vietnamese companies
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Cogent Business & Management
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Corporate social responsibility and earning management: Evidence from listed Vietnamese companies
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học