Tên bài báo:

Development of deep neural network model to predict the compressive strength of rubber concrete
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Mai Thị Hải Vân
Nguyễn Thùy Anh
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Construction and Building Materials
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 19
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Development of deep neural network model to predict the compressive strength of rubber concreteDevelopment of deep neural network model to predict the compressive strength of rubber concreteDevelopment of deep neural network model to predict the compressive strength of rubber concrete

Từ khóa:

Development
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học