Tên bài báo:

Intrinsic motivation for reducing single-use plastics: The compensation effects of basic psychological needs
Tác giả:
Đỗ Thanh Long
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Resources, Conservation & Recycling
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Intrinsic motivation for reducing single-use plastics: The compensation effects of basic psychological needs
Thông tin tác giả
Đỗ Thanh Long

Đỗ Thanh Long

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học