Tên bài báo:

Application of Random Forest Model to Determine Unconfined Compressive Strength of the Soil-Cement Mixture
Tác giả:
Phạm Tuấn Anh
Tham gia cùng:
Vũ Thị Hương Lan
Giáp Văn Lợi
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1775 đến trang 1783
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Application of Random Forest Model to Determine Unconfined Compressive Strength of the Soil-Cement Mixture
Thông tin tác giả
Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học