Tên bài báo:

The Optimal Design Problem of a flat Steel Frame Structure with Soft Connection to the P - Delta Effect
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Recent Technology and Engineering
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 3627 đến trang 3632
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

The Optimal Design Problem of a flat Steel Frame Structure with Soft Connection to the P - Delta EffectThe Optimal Design Problem of a flat Steel Frame Structure with Soft Connection to the P - Delta EffectThe Optimal Design Problem of a flat Steel Frame Structure with Soft Connection to the P - Delta Effect

Từ khóa:

The Optimal Design Problem
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học