Tên bài báo:

Using Artificial Neural Network Containing Two Hidden Layers for Predicting Carbonation Depth of Concrete
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering 203
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Using Artificial Neural Network Containing Two Hidden Layers for Predicting Carbonation Depth of Concrete
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học