Tên bài báo:

Prediction of Flash Flood Susceptibility of Hilly Terrain Using Deep Neural Network: A Case Study of Vietnam
Tác giả:
Ngô Thị Thanh Hương
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Bùi Thị Quỳnh Anh
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
Computer Modeling in Engineering & Sciences
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Prediction of Flash Flood Susceptibility of Hilly Terrain Using Deep Neural Network: A Case Study of Vietnam
Thông tin tác giả
Ngô Thị Thanh Hương

Ngô Thị Thanh Hương

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học