Tên bài báo:

The Relationship between Transformation Leadership, Job Satisfaction and Employee Motivation in the Tourism Industry
Tác giả:
Đỗ Quang Hưng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Administrative Sciences
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Transformation Leadership Job Satisfaction Employee Motivation Tourism Industry
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Hưng

Đỗ Quang Hưng

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học