Tên bài báo:

The strength of fly ash concrete of experimental design
Tác giả:
Nguyễn Thị Thu Ngà
Tham gia cùng:
Nguyễn Anh Tuấn
Tạp chí:
Magazine of Civil Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

The strength of fly ash concrete of experimental design
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thu Ngà

Nguyễn Thị Thu Ngà

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học