Tên bài báo:

Nonlinear Postbuckling of Auxetic-Core Sandwich Toroidal Shell Segments with CNT-Reinforced Face Sheets Under External Pressure. (2022)
Tác giả:
Vũ Hoài Nam
Tham gia cùng:
Trần Quang Minh
Nguyễn Thị Phương
Đặng Thùy Đông
Hồ Sĩ Lành
Lê Ngọc Lý
Tạp chí:
International Journal of Structural Stability and Dynamics
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 150 đến trang 155
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Postbuckling of Auxetic-Core Sandwich Toroidal Shell Segments with CNT-Reinforced Face Sheets Under External Pressure. (2022)Nonlinear Postbuckling of Auxetic-Core Sandwich Toroidal Shell Segments with CNT-Reinforced Face Sheets Under External Pressure. (2022)Nonlinear Postbuckling of Auxetic-Core Sandwich Toroidal Shell Segments with CNT-Reinforced Face Sheets Under External Pressure. (2022)

Từ khóa:

Nonlinear Postbuckling of Auxetic-Core Sandwich Toroidal Shell Segments with CNT-Reinforced Face Sheets Under External Pressure. (2022)
Thông tin tác giả
Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học