Tên bài báo:

Fuzzy Deep Q-learning Task Offloading in Delay Constrained Vehicular Fog Computing
Tác giả:
Đỗ Bảo Sơn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Fuzzy Deep Q-learning Task Offloading in Delay Constrained Vehicular Fog Computing
Thông tin tác giả
Đỗ Bảo Sơn

Đỗ Bảo Sơn

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học