Tên bài báo:

Examining the Influence of Age and Gender on Entrepreneurship in Vietnam
Tác giả:
Trần Thế Tuân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Applied and Computational Mechanics
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 193 đến trang 199
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Examining the Influence of Age and Gender on Entrepreneurship in VietnamExamining the Influence of Age and Gender on Entrepreneurship in VietnamExamining the Influence of Age and Gender on Entrepreneurship in Vietnam

Từ khóa:

Examining the Influence
Thông tin tác giả
Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học