Tên bài báo:

Accuracy assessment of extreme learning machine in predicting soil compression soefficient
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Tạp chí:
Vietnam Journal of Earth Sciences
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 228 đến trang 236
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Accuracy assessment of extreme learning machine in predicting soil compression soefficientAccuracy assessment of extreme learning machine in predicting soil compression soefficientAccuracy assessment of extreme learning machine in predicting soil compression soefficient

Từ khóa:

Accuracy assessment
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học