Tên bài báo:

The Right Way to be Human in Quốc Âm Thi Tập of Nguyen Trai and its Significance to Vietnam’s Modern Society
Tác giả:
Lương Công Lý
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Research on Humanities and Social Sciences
Năm xuất bản:
2018
Trang:
Từ trang 137 đến trang 143
Lĩnh vực:
Lý luận chính trị
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nguyen Trai–a national hero, an excellent culturist, a judicious politician, an outstanding military counsellor, a genius diplomat and a great poet.The article does not aim to present the whole concept of Nguyen Trai, but rather to analyze his concept of the right way to be human in his work “Quốc âm thi tập” (Collected poems in the National Language) and from there put forward its significance in Vietnam’s modern society.

Từ khóa:

Collected poems in the National Language The right way to be human Wanting a peaceful life Loyalty to the king -Patriotism
Thông tin tác giả
Lương Công Lý

Lương Công Lý

Tiến sĩ Triết học

Lý lịch khoa học