Tên bài báo:

A Study on Calculation of Rutting Depth of Pavement Asphalt Concrete Layer In Under Vietnam Conditions
Tác giả:
Nguyễn Hoàng Long
Tham gia cùng:
Vũ Trung Hiếu
Tạp chí:
International Journal of Applied Engineering Research
Năm xuất bản:
2018
Trang:
Từ trang 5452 đến trang 5457
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

In this paper, we present the basis of the theoretical calculation of rutting depth of asphalt concrete pavement and its application in calculating the rutting depth of different kinds of asphalt concrete under conditions in of Vietnam

Từ khóa:

Soil-cement deep mixing method cement-soil piles cement content soft soil improvement
Thông tin tác giả
Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học