Tên bài báo:

Financial Performance and Corporate Governance in Microfinance: Evidence from Vietnam
Tác giả:
Nguyễn Thị Diệu Thu
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Thái An
Đặng Thị Huế
Tạp chí:
European Journal of Business and Management
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 6 đến trang 11
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Financial Performance and Corporate Governance in Microfinance: Evidence from VietnamFinancial Performance and Corporate Governance in Microfinance: Evidence from VietnamFinancial Performance and Corporate Governance in Microfinance: Evidence from Vietnam

Từ khóa:

Financial Performance and Corporate Governance in Microfinance: Evidence from Vietnam
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Diệu Thu

Nguyễn Thị Diệu Thu

Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Lý lịch khoa học