Tên bài báo:

Study on the Dynamic Rollover Indicators of tractor semitrailer vehicle while turning maneuvers based on Multibody System Dynamics analysis and Newton Euler Equations

Tóm tắt:

Từ khóa:

Study on the Dynamic Rollover Indicators of tractor semitrailer vehicle while turning maneuvers based on Multibody System Dynamics analysis and Newton Euler Equations
Thông tin tác giả
Tạ Tuấn Hưng

Tạ Tuấn Hưng

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học