Tên bài báo:

Nonlinear Electro-Thermo-Torsional Buckling Analysis of Stiffened Functionally Graded Graphene-Reinforced Composite Laminated Toroidal Shell Segments
Tác giả:
Cao Văn Đoàn
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Phương
Vũ Hoài Nam
Tạp chí:
Journal of Engineering Mechanics
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Nonlinear Electro-Thermo-Torsional Buckling Analysis of Stiffened Functionally Graded Graphene-Reinforced Composite Laminated Toroidal Shell Segments
Thông tin tác giả
Cao Văn Đoàn

Cao Văn Đoàn

Thạc Sĩ

Lý lịch khoa học