Tên bài báo:

Development of multiclass alternating decision trees based models for landslide susceptibility mapping
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
Physics and Chemistry of the Earth
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Development of multiclass alternating decision trees based models for landslide susceptibility mapping
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học