Tên bài báo:

Thuê tài sản trong doanh nghiệp
Tác giả:
Nguyễn Minh Nguyệt
Tham gia cùng:
Trần Trung Kiên
Tạp chí:
Tạp chí Thanh tra Tài chính, Số 178, tháng 4/2017
Năm xuất bản:
2017
Trang:
Từ trang 1 đến trang 5
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Thuê tài sản trong doanh nghiệpThuê tài sản trong doanh nghiệpThuê tài sản trong doanh nghiệp

Từ khóa:

Thuê tài sản trong doanh nghiệp
Thông tin tác giả
Nguyễn Minh Nguyệt

Nguyễn Minh Nguyệt

Thạc sĩ Kinh tế

Lý lịch khoa học