Tên bài báo:

Effect of metakaolin on the mechanical properties of lateritic soil
Tác giả:
Đào Phúc Lâm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Geotechnical Research
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Effect of metakaolin on the mechanical properties of lateritic soil
Thông tin tác giả
Đào Phúc Lâm

Đào Phúc Lâm

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học