Tên bài báo:

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường Bất động sản Việt Nam
Tác giả:
Nguyễn Thị Hạnh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 11 đến trang 15
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Tiến sĩ kinh tế

Lý lịch khoa học