Tên bài báo:

Prediction of daily and monthly rainfall using a backpropagation neural network
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Nguyễn Long Khánh
Lý Hải Bằng
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Journal of Applied Science and Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 367 đến trang 379
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Prediction of daily and monthly rainfall using a backpropagation neural networkPrediction of daily and monthly rainfall using a backpropagation neural networkPrediction of daily and monthly rainfall using a backpropagation neural network

Từ khóa:

Prediction
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học