Tên bài báo:

Nonlinear dynamic analysis of piezoelectric functionally graded porous truncated conical panel in thermal environments
Tác giả:
Đỗ Quang Chấn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Thin-Walled Structures
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 17
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear dynamic analysis of piezoelectric functionally graded porous truncated conical panel in thermal environmentsNonlinear dynamic analysis of piezoelectric functionally graded porous truncated conical panel in thermal environmentsNonlinear dynamic analysis of piezoelectric functionally graded porous truncated conical panel in thermal environments

Từ khóa:

Nonlinear dynamic analysis
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Chấn

Đỗ Quang Chấn

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học