Tên bài báo:

Using a geochemical model for predicting chloride ingress into saturated concrete
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Magazine of Concrete Research
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Using a geochemical model for predicting chloride ingress into saturated concrete
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học