Tên bài báo:

Prediction compressive strength of concrete containing GGBFS using Random Forest model
Tác giả:
Mai Thị Hải Vân
Tham gia cùng:
Nguyễn Thùy Anh
Lý Hải Bằng
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Advances in Civil Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Prediction compressive strength of concrete containing GGBFS using Random Forest modelPrediction compressive strength of concrete containing GGBFS using Random Forest modelPrediction compressive strength of concrete containing GGBFS using Random Forest model

Từ khóa:

Prediction compressive strength
Thông tin tác giả
Mai Thị Hải Vân

Mai Thị Hải Vân

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học