Tên bài báo:

Ensemble modeling of landslide susceptibility using random subspace learner and different decision tree classifiers
Tác giả:
Lê Văn Hiệp
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Geocarto International
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 23
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Ensemble modeling of landslide susceptibility using random subspace learner and different decision tree classifiersEnsemble modeling of landslide susceptibility using random subspace learner and different decision tree classifiersEnsemble modeling of landslide susceptibility using random subspace learner and different decision tree classifiers

Từ khóa:

Ensemble modeling
Thông tin tác giả
Lê Văn Hiệp

Lê Văn Hiệp

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học