Tên bài báo:

Analysis Stability of Tunnel Using Theory Distortion Strain Energy
Tác giả:
Đỗ Như Tráng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 343 đến trang 353
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Analysis Stability of Tunnel Using Theory Distortion Strain EnergyAnalysis Stability of Tunnel Using Theory Distortion Strain EnergyAnalysis Stability of Tunnel Using Theory Distortion Strain Energy

Từ khóa:

Analysis Stability of Tunnel Using Theory Distortion Strain Energy
Thông tin tác giả
Đỗ Như Tráng

Đỗ Như Tráng

GS.TS.

Lý lịch khoa học