Tên bài báo:

Using Natural Pozzolan, Cement and Lime for Stabilizing Soil in Earth Dams
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
Năm xuất bản:
2009
Trang:
Từ trang 2809 đến trang 2814
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Using Natural Pozzolan, Cement and Lime for Stabilizing Soil in Earth DamsUsing Natural Pozzolan, Cement and Lime for Stabilizing Soil in Earth DamsUsing Natural Pozzolan, Cement and Lime for Stabilizing Soil in Earth Dams

Từ khóa:

Using Natural Pozzolan
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học