Tên bài báo:

Tác động của Đô thị hóa đến phát triển bền vững ở miền Trung hiện nay
Tác giả:
Trần Thị Tâm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia (Viện Hàn lâm KHXHVN - Viện Khoa học XH Vùng Trung Bộ)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 187 đến trang 198
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Tác động của Đô thị hóa đến phát triển bền vững ở miền Trung hiện nayTác động của Đô thị hóa đến phát triển bền vững ở miền Trung hiện nayTác động của Đô thị hóa đến phát triển bền vững ở miền Trung hiện nay

Từ khóa:

Tác động của Đô thị hóa đến phát triển bền vững ở miền Trung hiện nay
Thông tin tác giả
Trần Thị Tâm

Trần Thị Tâm

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học