Tên bài báo:

Hybrid Model: Teaching Learning-Based Optimization of Artificial Neural Network (TLBO-ANN) for the Prediction of Soil Permeability Coefficient
Tác giả:
Bùi Thị Quỳnh Anh
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Mathematical Problems in Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Hybrid Model: Teaching Learning-Based Optimization of Artificial Neural Network (TLBO-ANN) for the Prediction of Soil Permeability Coefficient
Thông tin tác giả
Bùi Thị Quỳnh Anh

Bùi Thị Quỳnh Anh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học