Tên bài báo:

Dynamic analysis of stiffened functionally graded composite plates reinforced by carbon nanotubes subjected to blast loads using a new four-variable refined plate theory
Tác giả:
Dương Thị Ngọc Thu
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Computational Materials Science and Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Dynamic analysis of stiffened functionally graded composite plates reinforced by carbon nanotubes subjected to blast loads using a new four-variable refined plate theory
Thông tin tác giả
Dương Thị Ngọc Thu

Dương Thị Ngọc Thu

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học