Tên bài báo:

On Random Subspace Optimization-Based Hybrid Computing Models Predicting the California Bearing Ratio of Soils
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Vũ Quang Dũng
Trọng Kiến Dương
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
Materials
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 4120 đến trang 4135
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

On Random Subspace Optimization-Based Hybrid Computing Models Predicting the California Bearing Ratio of SoilsOn Random Subspace Optimization-Based Hybrid Computing Models Predicting the California Bearing Ratio of SoilsOn Random Subspace Optimization-Based Hybrid Computing Models Predicting the California Bearing Ratio of Soils

Từ khóa:

On Random Subspace Optimization-Based Hybrid Computing Models Predicting the California Bearing Ratio of Soils
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học