Tên bài báo:

Nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt tới độ thấm của vật liệu rỗng bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí khoa học GTVT (Tháng 12/2020)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1082 đến trang 1093
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt tới độ thấm của vật liệu rỗng bằng phương pháp phần tử hữu hạnNghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt tới độ thấm của vật liệu rỗng bằng phương pháp phần tử hữu hạnNghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt tới độ thấm của vật liệu rỗng bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Từ khóa:

Nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt tới độ thấm của vật liệu rỗng bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học