Tên bài báo:

The Complex Mong-Ampère Type Equation for F-plurisubharmonic Functions
Tác giả:
Hoàng Văn Cần
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Acta Mathematica Vietnamica
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

The Complex Mong-Ampère Type Equation for F-plurisubharmonic Functions
Thông tin tác giả
Hoàng Văn Cần

Hoàng Văn Cần

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học