Tên bài báo:

Machine learning approach for predicting and evaluating California bearing ratio of stabilized soil containing industrial waste
Tác giả:
Hồ Sĩ Lành
Tham gia cùng:
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Journal of Cleaner Production
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Machine learning approach for predicting and evaluating California bearing ratio of stabilized soil containing industrial waste
Thông tin tác giả
Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học