Tên bài báo:

Analysis of nonlinear vibration and instability of electrostatic functionally graded micro-actuator based on nonlocal strain gradient theory considering thickness effect
Tác giả:
Bùi Gia Phi
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Microsystem Technologies
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Analysis of nonlinear vibration and instability of electrostatic functionally graded micro-actuator based on nonlocal strain gradient theory considering thickness effect
Thông tin tác giả
Bùi Gia Phi

Bùi Gia Phi

Ths

Lý lịch khoa học