Tên bài báo:

Finite-time stability of mild solution to time-delay fuzzy fractional differential systems under granular computing
Tác giả:
Hà Thị Thanh Tâm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Granular Computing
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Finite-time stability of mild solution to time-delay fuzzy fractional differential systems under granular computing
Thông tin tác giả
Hà Thị Thanh Tâm

Hà Thị Thanh Tâm

ThS

Lý lịch khoa học