Tên bài báo:

Investigation of Input Number Effect on Performance Prediction of Soil Friction Angle Using Random Forest
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Phạm Tuấn Anh
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering 203
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Investigation of Input Number Effect on Performance Prediction of Soil Friction Angle Using Random Forest
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học