Tên bài báo:

Finite Element Modeling of Stress Behavior of FGM Nanoplates
Tác giả:
Nguyễn Thị Giang
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Advances in Materials Science and Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Finite Element Modeling of Stress Behavior of FGM NanoplatesFinite Element Modeling of Stress Behavior of FGM NanoplatesFinite Element Modeling of Stress Behavior of FGM Nanoplates

Từ khóa:

Finite Element Modeling of Stress Behavior of FGM Nanoplates
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Giang

Nguyễn Thị Giang

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học