Tên bài báo:

Optimized design of tuned liquid damper for mitigating seismic induced vibration in case of high-rise building
Tác giả:
Trịnh Thị Hoa
Tham gia cùng:
Tạp chí:
The 6th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering and Structures, CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Optimized design of tuned liquid damper for mitigating seismic induced vibration in case of high-rise building
Thông tin tác giả
Trịnh Thị Hoa

Trịnh Thị Hoa

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học