Tên bài báo:

Improvement of Credal Decision Trees Using Ensemble Frameworks for Groundwater Potential Modeling
Tác giả:
Lê Văn Hiệp
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Tạp chí:
Sustainability
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 28
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Improvement of Credal Decision Trees Using Ensemble Frameworks for Groundwater Potential ModelingImprovement of Credal Decision Trees Using Ensemble Frameworks for Groundwater Potential ModelingImprovement of Credal Decision Trees Using Ensemble Frameworks for Groundwater Potential Modeling

Từ khóa:

Improvement
Thông tin tác giả
Lê Văn Hiệp

Lê Văn Hiệp

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học