Tên bài báo:

Excellent visible light photocatalytic degradation and mechanism insight of Co2+ doped ZnO nanoparticles
Tác giả:
Đặng Thị Bích Hợp
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Applied Physics A 128
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Excellent visible light photocatalytic degradation and mechanism insight of Co2+ doped ZnO nanoparticles
Thông tin tác giả
Đặng Thị Bích Hợp

Đặng Thị Bích Hợp

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học