Tên bài báo:

Assessment of preparedness of Vietnamese engineering technologists in terms of attitude and disciplines and curriculum of the college/university for Asean integration
Tác giả:
Cao Thị Thu Nga
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Social Science and Economic Research
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Assessment of preparedness of Vietnamese engineering technologists in terms of attitude and disciplines and curriculum of the college/university for Asean integration
Thông tin tác giả
Cao Thị Thu Nga

Cao Thị Thu Nga

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học